دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 لیست تعیین گرایش ورودی های 1399

 تاريخ: 18/11/00

 به اطلاع دانشجویان کارشناسی ورودی 1399 می رساند لیست تعیین گرایش در ضمیمه فایل موجود می باشد.


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی