دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 برنامه هفتگی و امتحانات نیم سال دوم 1400

 تاريخ: 17/11/00

 قابل توجه دانشجویان دانشکده مهندسی پزشکی : برنامه هفتگی و برنامه امتحانی نیم سال دوم 1400 دانشکده مهندسی پزشکی در ضمیمه فایل موجود می باشد
دقت نمایید که طبق چارت مصوب موجود در سایت و با توجه به دروس ارايه شده مرتبط با گرایش و سال ورودی خود دروس را انتخاب نمایید


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی