دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 لیست نهایی تعیین گرایش کارشناسی ورودی های 98

 تاريخ: 20/05/00

 به اطلاع دانشجویان کارشناسی ورودی 98 می رساند لیست نهایی تعیین گرایش های دانشکده مهندسی پزشکی به شرح جدول موجود در ضمیمه می باشد.


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی