دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 اطلاعیه تعیین گرایش ورودی های 98

 تاريخ: 04/05/00

 
قابل توجه دانشجویان ورودی های سال 98 کارشناسی:
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت اعلام تمایل به گرایش (بیوالکتریک یا بیومکانیک) لطفاً از مورخ 1400/05/04 الی 1400/05/15 به آدرس ایمیل دانشکده مهندسی پزشکی با درج و ارسال نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، شماره تلفن همراه و تمایل به گرایش خود را اعلام فرمایند.
ضمناً، اعلام تمایل گرایش به عنوان تعیین قطعی گرایش محسوب نمی شود. لذا اولویت تعیین گرایش براساس امتیاز نهایی به دست آمده از معدل کل و دروس گذرانده اصلی و پایه دانشجو خواهد بود. با تشکر آموزش دانشکده مهندسی پزشکی
آدرس ایمیل:info.bme@sut.ac.ir
ضمنا توجه داشته باشید  ایمیل هایی که به نام شخص دانشجو باشد معتبر و قابل بررسی می باشد.


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی