دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 برنامه امتحانات نیم سال دوم1400-1399

 تاريخ: 30/03/00

 برنامه امتحانات نیم سال دوم 1400-1399 دانشکده مهندسی پزشکی در ضمیمه الحاق شده است در صورت بروز هرگونه مشکل با دفتر دانشکده 33458453-041 تماس بگیرید .


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی