دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 قابل توجه دانشجویان همه مقاطع تحصیلی.

 تاريخ: 29/01/97

 جهت تردد در آزمایشگاهها در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری، دانشجویان باید فرم تردد را تکمیل نموده و به دفتر دانشکده برای اقدامات بعدی تحویل دهند


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی