دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 قابل توجه دانشجویان دانشکده مهندسی پزشکی در خصوص انتخاب واحد:

 تاريخ: 16/06/99

 اطلاعیه های جدید در خصوص انتخاب واحد 


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی