دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 تغییر زمان امتحان پایان ترم درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکی از ساعت 11:00 به 09:00 مورخ 99/04/25

 تاريخ: 21/04/99

 تغییر زمان امتحان پایان ترم درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکی از ساعت 11:00 به 09:00 مورخ 99/04/25


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی