دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 قابل توجه دانشجویان: کلاس درس حفاظت، ایمنی و استاندارد های عمومی آزمایشگاه و بیمارستانی در روز دوشنبه مورخ 98/08/06 تشکیل نخواهد شد. و کلاس جبرانی آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

 تاريخ: 04/08/98

 


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی