دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 تغییر تاریخ برگزاری برخی از امتحانات پایان ترم972 دوره کارشناسی

 تاريخ: 04/02/98

 تغییر تاریخ برگزاری برخی از امتحانات پایان ترم972 دوره کارشناسی:


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی