دوشنبه، 1 بهمن 1397 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     

استاتیک و مقاومت مصالح
intro_encryped.pdf
 Size:

Lec1_encryped.pdf
 Size:

Lec2_encryped.pdf
 Size:

Assignment1_encryped.pdf
 Size:

Lec3_1_encryped.pdf
 Size:

Lec3_2_encryped.pdf
 Size:

Lec3_4_encryped.pdf
 Size:

Lec3_complete_encryped.pdf
 Size:

Assignment2_encryped.pdf
 Size:

Lec4_1_encryped.pdf
 Size:

Lec4_2_encryped.pdf
 Size:

Lec5_encryped.pdf
 Size:

Assignment3_encryped.pdf
 Size:

Lec6_1_encryped.pdf
 Size:

Lec6_2_encryped.pdf
 Size:

Lec6_3_encryped.pdf
 Size:

Marks_encryped.pdf
 Size:

Lec2_encryped.pdf
 Size:

Lec2_encryped.pdf
 Size:

Lec6_complete_encryped.pdf
 Size:

Lec7_1_encryped.pdf
 Size:

Lec7_2_encryped.pdf
 Size:

Lec7_complete_encryped.pdf
 Size:

Assignment4_encryped.pdf
 Size:

Lec8_encryped.pdf
 Size:

Lec9-examples-final exam_encryped.pdf
 Size:

Lec9-Bending example-final exam_encryped.pdf
 Size:

توضیحات :
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 33458453-041 | info.bme@sut.ac.ir