یکشنبه، 12 تیر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     

Tissue Mechanics
Lec1-Introductory Concepts _encryped.pdf
 Size:

Lec2-Soft tissue Behavior_encryped.pdf
 Size:

Lec3-Collagen Elastin_encryped.pdf
 Size:

Lec3_weisbecker2013_encryped.pdf
 Size:

Lec4_Tensor _encryped.pdf
 Size:

Lec5_CONTINUUM REVIEW_encryped.pdf
 Size:

Lec5_CONTINUUM REVIEW_complete_encryped.pdf
 Size:

Lec5.5_Balance equations-Mrs. Kian's Presentation.pdf
 Size:

Assignment2.rar
 Size:

Lec6_Boundary value problems_encryped.pdf
 Size:

Lec7_Parameter estimation_encryped.pdf
 Size:

Lec8_Residual Stress_encryped.pdf
 Size:

Lec8_Martins_et_al-2006-Strain_encryped.pdf
 Size:

Lec9_Cardiovascular Biomechanics_encryped.pdf
 Size:

Lec10_Cardiovascular Biomechanics2_encryped.pdf
 Size:

Lec11_Cardiovascular Biomechanics_Hypertension2_encryped.pdf
 Size:

Lec12_Bone Mechanics_encryped.pdf
 Size:

Lec13_Bone Mechanics2_encryped.pdf
 Size:

Lec14_Bone Remodeling _Biomechanics_encryped.pdf
 Size:

Lec14_Bone Remodeling_animations.rar
 Size:

Lec15_tendon and ligament_encryped.pdf
 Size:

Baroreceptor-Hatami_encryped.pdf
 Size:

Project-Kian_encryped.pdf
 Size:

توضیحات :
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن: 33458453-041 | فکس: 33444360-041 | ایمیل: info.bme@sut.ac.ir